Ytterligare information om utfallet i FRISQs företrädesemission

FRISQ Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) offentliggjorde igår utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen av 7 175 460 aktier (”Företrädesemissionen”). I Företrädesemissionen hade styrelsen lämnat en överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier (”Överteckningsoptionen”), vilken utnyttjades till fullo. FRISQ har mottagit frågor från investerare om ytterligare information om utfallet i Företrädesemissionen och vill härmed lämna följande information.

Företrädesemissionen tillsammans med Överteckningsoptionen gav Bolaget möjlighet att emittera totalt 8 286 571 aktier. I Företrädesemissionen tecknades totalt 6 604 467 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 92,04 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 2 048 341 aktier. Totalt inkom således anmälningar om teckning av aktier med och utan stöd av teckningsrätter om motsvarande totalt 8 652 808 aktier, vilket innebar att teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick till cirka 120,5 procent.

Av inkomna anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter kommer 1 682 104 aktier att tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Frisq Holding AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Martin Irding, VD, FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se