VD-kommentar

Om skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och förberedelser inför större upphandlingar.

FRISQ befinner sig, som tidigare kommunicerats, i en fas där fokus skiftar från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekt till införsäljning av den första standardiserade och skalbara versionen av FRISQ Care. Samtidigt fokuserar delar av FRISQ:s organisation på förberedelser inför större upphandlingar tillsammans med partners.

Hittills har bolagets intäkter i stor utsträckning utgjorts av implementationstunga pilot- och Proof of Concept-projekt med syfte att skapa trovärdighet för FRISQ som leverantör samt att visa att FRISQ Care kan skapa stora värden inom vitt skilda diagnosområden, både i den privata och offentliga sjukvården. Dessa projekt har varit viktiga för vidareutvecklingen av FRISQ Care och för att färdigställa kritiska integrationer mot de stora journalsystemen.

Under det första kvartalet 2019 har fokus successivt skiftat från leveranser av pilot- och Proof of Concept-projekten till införsäljning av FRISQ:s nu etablerade standardprodukt. Denna omställning har medfört begränsade intäkter i det första kvartalet. Men genom att medvetet och successivt öka fokus på att leverera den standardiserade och därmed skalbara produkten FRISQ Care kan vi framöver förvänta oss kortare införsäljningsprocesser och mindre omfattande implementeringsarbete. Detta öppnar upp för snabbare utrullning och goda möjligheter till större återkommande intäkter framöver.

I kombination har vi under det första kvartalet ökat fokus på att delta i större upphandlingar/affärer som typiskt sett har ordervärden överstigande 100 Mkr. Detta arbete accelereras av att flera nyckelpersoner nu kan fokusera på de stora affärerna istället för på mindre enskilda pilot- och Proof of Concept-projekt.

Det är min övertygelse att ökat fokus på försäljning av standardprodukter i kombination med att aktivt driva större upphandlingar är nyckelfaktorer för att skala upp FRISQ:s förmåga att generera stora intäkter och vinster framöver.

Martin Irding
VD FRISQ