Vanliga frågor

När noterades ni?

Bolaget åternoterades 2023-03-16

Hur ska ni allokera det kapital ni har i kassan?

NOSA är ett tillväxtbolag och investerar en väsentlig del av bolagets kassa i aktiviteter kopplade till sälj, marknad och R&D. 

Redovisar ni enligt IFRS?

I dagsläget gör vi inte det, men har för avsikt att gå över till IFRS kalenderåret 2024.

När räknar ni med att bli lönsamma?

Bolaget skall kunna välja att göra ett positivt EBITDA-resultat innan 2026. Bolaget är samtidigt öppna för att utveckla nya produkter, lansera på nya marknader, eller eventuella tilläggsförvärv, vilket kan påverka hur lång tid bolaget har kvar till ett positivt resultat.

Vad har ni för marginalmål?

Bolagets bruttomarginal skall ligga på över 65%

Vad hände med Frisq?

Frisq AB var ett dotterbolag till Frisq Holding AB (publ) som avyttrades till Cambio AB, innan Frisq Holding gick samman med NoseOption AB och bytte namn till Nosa Med AB (publ).

När kommer nästa rapport?

Ni kan alltid se när rapporter och andra viktiga händelser är planerade till i vår eventkalender

Vilken lista och vilken ticker har bolaget?

Nosa Med AB (publ) är listat på Nasdaq First North 

Ticker: NOSA

ISIN: SE0006994539

Vad har ni för utdelningspolicy?

Storleken på eventuella framtida utdelningar från Bolaget är beroende av ett flertal faktorer, såsom Bolagets framtida lönsamhet, finansiella ställning, kassaflödesgenerering, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Styrelsen bedömer att Bolaget under kommande år kommer behöva kapital för att genomföra de aktiviteter som redogörs för i Bolagsbeskrivningen varvid styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning under överskådlig framtid. De vinstmedel som eventuellt genereras i verksamheten kommer i stället att återinvesteras i Bolagets verksamhet.

Hur kontaktar jag er?

Ni är alltid  välkomna att kontakta oss på investor@nosamed.com.

Hur deltar man på en bolagsstämma?

  • För att delta på bolagsstämman skall du vara vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, och
  • anmäla sig till bolaget senast på avstämningsdagen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämma kan lämna förslaget till Nosa Med ABs (publ) styrelseordförande på adress:

E-post: investor@nosamed.com

Brev:

Nosa Med AB
Att: Styrelseordföranden
Observatoriegatan 5
113 28 Stockholm