Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Januari – December 2021

VD-kommentar

Förhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar.

Samarbetet med bioteknikföretagen UCB och Amgen bryter ny mark och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika områden. Det treåriga avtalet med Capio Ortopedi, efter ett lyckat pilotprojekt tillsammans med dem, visar att vi har en lösning väl värd att betala för. Pilotprojektet med Aleris för att förbättra mödravården har fått medial uppmärksamhet, vilket demonstrerar både angelägenheten och innovationsnivån i projektet.

Vår finansiella ställning har fått oss att undersöka olika alternativ för att säkerställa en stabil grund och möjlighet att växa vår verksamhet. Den 22 februari röstade aktieägarna för avyttring av FRISQ Holdings dotterbolag till Tempest SPV Ltd, under förutsättning att köpeskillingen inte ändras (106,4 MSEK), aktieköpsavtalet kommer att ske på marknadsmässiga villkor och undertecknande ska ske. senast den 28 februari 2022. På grund av allvarlig sjukdom begärde köparen anstånd med inlämnande av undertecknat aktieöverlåtelseavtal, vilket styrelsen godkände. Styrelsen kommer att sammankalla en ny extra bolagsstämma för att godkänna avyttringen, förutsatt att det finns ett undertecknat avtal på plats. Tempest SPV Ltd har åtagit sig att tillföra dotterbolagen 120 mSEK efter genomfört förvärv, vilket skulle utgöra en god finansiell bas för vår verksamhet framöver. En avyttring skulle innebära att FRISQ Holding inte längre har någon operativ rörelseverksamhet som börsnoterat bolag. I sin fortsatta utvärdering överväger styrelsen i FRISQ olika alternativ för att skapa värden för aktieägarna i ett sådant scenario, samtidigt som man fortsätter att undersöka alternativ för långsiktig finansiell lösning. Bolaget har en kreditfacilitet på 15 mSEK som kommer att täcka det operativa kassaflödet fram till den 31 maj 2022, om inte försäljningen av dotterbolagen eller en ny långfristig finansiering är på plats innan dess.

Finansiell utveckling i sammandrag

Fjärde kvartalet 2021

 • Rapporterad nettoomsättning uppgick till 1,3 Mkr (0,3)
 • Övriga intäkter uppgick till 0,5 Mkr (0,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,4 kr (-0,9)
 • Kassaflödet uppgick till -17,5 Mkr (53,7)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,1 Mkr (87,8)
 • Totalresultatet uppgick till -19,0 Mkr (-28,2)

Januari – december 2021

 • Rapporterad nettoomsättning uppgick till 4,9 Mkr (1,4)
 • Övriga intäkter uppgick till 1,6 Mkr (0,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,7 kr (-7,3)
 • Kassaflödet uppgick till -74,7 Mkr (61,1)
 • Totalresultatet uppgick till -80,4 Mkr (-229,1), varav 0,0 (125,4) avser nedskrivning av goodwill samt återföring av uppskjuten skattefordran

Väsentliga händelser

Under kvartalet

 • FRISQ ingick avtal med bioteknikföretagen UCB och Amgen om att i samarbete med utvalda kliniker utforma hel-täckande, digitaliserade vårdplaner för patienter som lider av osteoporos. Ordervärdet för FRISQ är cirka 0,5 miljoner kronor, exklusive eventuella tilläggs-beställningar för implementering plus licensintäkter som kan tillkomma för ytterligare kliniker som ansluter sig.
 • FRISQ och Aleris kom, tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn, överens om ett pilotprojekt för att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorske-mottagningen och förlossnings-enheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resurs-utnyttjandet och att förenkla och förbättra vårdresan för både den gravida kvinnan och vård-personalen. Värdet på projektet är 0,2 MSEK och projektet pågår i 12 månader.

Under tidigare kvartal

 • FRISQ har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2021 och ersätter det tidigare pilotavtalet, efter att FRISQ Care utvärderats i konkurrens med andra system.

Efter perioden

 • Efter ett 12 månader långt pilot-projekt tecknade FRISQ ett treårigt avtal med Capio Ortopedi. Syftet med avtalet är att införa FRISQ Care i Capio Ortopedis samtliga enheter i enlighet med offererade licens- och implementerings-kostnader.
 • Den extra bolagsstämman röstade för en ändring av bolagsordningen, vilket gav styrelsen bemyndigande att emittera aktier.
 • Den extra bolagsstämman röstade för avyttring av FRISQ Holdings dotterbolag till Tempest SPV Ltd, under förutsättning att köpeskillingen inte ändras (106,4 MSEK), aktieköpsavtalet kommer att ske på marknadsmässiga villkor och undertecknande ska ske senast den 28 februari 2022.
 • Styrelsen har beslutat att ge Tempest SPV Ltd anstånd med att lämna in nödvändig dokumentation.

Finansiell kalender 2022:

 • Årsredovisning 2021 – 31 mars 2022
 • Q1 – 12 maj 2022
 • Q2 – 18 augusti 2022
 • Q3 – 10 november 2022
 • Q4 – 16 februari 2023
 • Årsstämma – 5 maj 2022