Operationell uppdatering

Vi har under hösten arbetat på stenhårt inför lanseringen av vår nya produkt FRISQ Care. Vi har fokuserat både på utvecklingen av tjänsten och på att träffa vårdgivare för att diskutera hur de bäst kan använda tjänsten. 

FRISQ Care är en tjänst med en app för vården och en app för patienten, ihopkopplade med varandra. För vården är appen ett stöd för att lägga upp skräddarsydda behandlingsplaner, läsa patienthistorik, överblicka behandlingsresultat och kommunicera med patienten. FRISQ Care förenklar även kommunikation inom vårdteamet. Alltid säkert och med möjlighet att integrera mot befintliga journalsystem, så att administration minimeras.

För patienten är appen ett nav där patienten kan följa sina behandlingsplaner, dela värden med vården från sin telefon och kommunicera med sitt vårdteam. Patienten kan även se sina recept och beställa läkemedel. FRISQ Care möjliggör helt enkelt för vården att jobba mer personcentrerat och för patienten att bli mer delaktig i sin egen vård.

FRISQ Care är som mest användbart för patientgrupper med kontinuerliga interaktioner med vården, såsom kroniskt sjuka. Dessa patienter har ofta stort behov av delaktighet och förbättrad samordning av vårdinsatser. Samtidigt går större delen av sjukvårdens resurser, mellan 80-85%, till just dessa grupper. Nyttan och möjligheten till bättre resursutnyttjande i vården är med andra ord som absolut störst här.

FRISQ Care är redo att börja användas i vården under hösten och ett antal vårdgivare har nu börjat testa tjänsten med väldigt god respons. Intresset från internationella aktörer samt forskarkollektivet är också mycket stort. Processen för att CE-märka produkten pågår och så snart det är klart kan vårdgivare börja köra FRISQ skarpt med riktiga patienter.

Flera piloter förväntas vara igång redan innan jul, med såväl offentliga som privata aktörer. Försäljningsprocessen för dessa två kundgrupper skiljer sig åt. Med privata aktörer hoppas vi kunna påbörja full utrullning så snart integrationerna mot andra system är på plats. Med offentliga aktörer tar processen längre tid och består typiskt sett av tre steg: 1) Förstudie, 2) Proof-of-Concept (POC) och 3) Utrullning. Denna process är längre men potentialen inom denna kundgrupp är å andra sidan mycket stor.

”Den respons vi fått från våra möten indikerar att FRISQ Care kan leda till såväl betydande tidsbesparingar för personalen som höjd vårdkvalitet och minskad vårdkonsumtion. Det är fortfarande alldeles för tidigt att kvantifiera hur mycket och vilka resursbesparingar som kan göras, men allt tyder på att FRISQ kan göra stor skillnad”, kommenterar ordförande Mats Lindstrand.

Som tidigare kommunicerats anordnar vi under oktober två seminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Bland annat kommer representanter för vården stå på scen och berätta om hur de vill utveckla vården med hjälp av digitala verktyg. Tidigare kommunicerat upplägg framgår nedan.

Göteborg 17 oktober

Seminarium och presentation av FRISQ Care – färdig för första implementering och utvärdering i kliniskt arbete

Talare:

  • Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Casper Winsnes & Martin Irding (FRISQ)
  • Stefan Oldmark (Apple)
  • Tobias Nilsson (Västra Götalandsregionen)

KOL-centrum på Sahlgrenska som bra exempel på en klinik där man länge arbetat med införandet av interprofessionell samverkan kring multisjuka patienter. Anders Ullman kommer berätta mer om mer om hur detta kan genomföras med hjälp av digitala tjänster. Casper Winsnes och Martin Irding kommer därefter att demonstrera FRISQ Care, som KOL-centrum kommer vara först i Sverige med att testa. Vi kommer även samtala på scen med Stefan Oldmark från Apple och Tobias Nilsson från Västra Götalandsregionen kring digitaliseringen av vården.

Stockholm 24 oktober

Samtal med representanter från vården om deras arbete för en mer personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg

  • Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Caroline Mellberg (Diabetes- & Endokrinmott, Hälsostaden Ängelholm)
  • Urban Pettersson Bargo (WeMind Psykiatri)
  • Casper Winsnes (FRISQ)
  • Samtalet leds av Göran Hägglund

Under ledning av Göran Hägglund samtalar vi med Anders Ullman Caroline Mellberg och Urban Pettersson Bargo om deras arbete för en mer personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg. Vi kommer även ge en demonstration av FRISQ Care och hur tjänsten kan förenkla dokumentation, informationsdelning och kommunikation inom vården och med patienten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se
Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se