Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2019 i Frisq Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) hölls idag den 4 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 700 000 kronor (700 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 100 000 kronor (100 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor (200 000 kronor) till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Björk, Anna Frick, Åke Hallman, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats Lindstrand. Mats Lindstrand omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor för Bolaget. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer fortsätta att vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, investor.nosamed.com.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
E-post: martin.irding@frisq.se

Om FRISQ

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.
FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser. Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se
För mer information vänligen se investor.nosamed.com