Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.45.

Information med anledning av coronaviruset
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

 • Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
 • Inregistrering till stämman börjar klockan 13.45.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, investor.nosamed.com.

Rätt att delta och anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 27 oktober 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast tisdagen den 27 oktober 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 29 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;
 1. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 29 oktober 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Frisq EGM 2020") alternativt per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 oktober 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida investor.nosamed.com.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på investor.nosamed.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 oktober 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ian.gulam@bakermckenzie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans
Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer senast den 3 november 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 7. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsen beslut om nyemission av högst 15 750 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den 18 oktober 2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 787 500 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 5,00 kronor per aktie, vilket baseras på bilaterala förhandlingar på armslängds avstånd med investerare som utförts av Bolaget, totalt 78 750 000 kronor om samtliga aktier tecknas. Det är därmed styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de investerare som till Bolaget anmält intresse i nyemissionen.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 6 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att det anses till fördel för Bolaget och dess aktieägare att utnyttja möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget och säkerställa att bolaget skall kunna realisera sitt marknadspotential under 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information om nyemissionen se Bolagets pressmeddelande av den 19 oktober 2020.

Punkt 7: Beslut om antal styrelseledamöter
Med anledning av Anna Fricks avgång från styrelsen samt att Åke Hallman meddelat styrelsen att han avgår som styrelseledamot efter extra bolagsstämman, föreslås att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter. Mats Lindstrand, Lars Björk, Göran Hägglund och Per-Egon Johansson kvarstår som styrelseledamöter.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 204 773 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, investor.nosamed.com senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

****
Stockholm i oktober 2020
Frisq Holding AB (publ)
Styrelsen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANA- DA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.