Högt patientengagemang hos kunder som använder FRISQ – möjliggör friskare patienter och effektivare vård

En analys av FRISQ Care utförd hos flera kunder under hösten visar på ett mycket högt patientengagemang på runt 80% för flera olika patientgrupper. Resultaten visar därmed FRISQ:s potential att hjälpa vården möjliggöra både friskare och nöjdare patienter och på samma gång spara tid och kostnader.

Under 2019 har FRISQ Care börjat användas som verktyg för framåtblickande vårdplaner i ordinarie vård hos både privata och offentliga vårdgivare. Detta har möjliggjort att de första mätbara analyserna av FRISQ Care kunnat utföras där ett av de viktigaste måtten är patientengagemang. Patientengagemang innebär att patienten aktivt deltar i sin vård, till exempel svarar på enkäter, tar del av viktig information eller arbetar mot ett gemensamt mål såsom fysisk aktivitet. Sedan tidigare är det väl känt att patienter som aktivt deltar i sin egen vård inte bara blir friskare utan också minskar kostnaderna för vården.

Analysen, som baseras på cirka 10 000 interaktioner mellan patient och vård på tre olika vårdenheter under hösten 2019, visar att FRISQ Care leder till en patientengagemangsnivå på runt 80 % – vilket definieras som antal utförda aktiviteter av den totala mängd aktiviteter som en patient enligt vårdprocessen borde göra. Det motsvarar att patienten genomför 80 % av de aktiviteter som man kommer överens med vården om. Siffrorna inkluderar data från både vårdprocesser före och efter operation, behandling av diabetes och psykisk ohälsa.

Detta innebär att patienten inte bara mår bättre utan också kan avlasta vårdpersonalen som sparar tid och kostnader. Resultaten har hittills skapat stort intresse från kunder och partners vilket bidragit till att FRISQ bjudits in till flera stora affärsmöjligheter tillsammans med partners där just interaktiv patientinvolvering är av avgörande betydelse.

Eftersom FRISQ Care är en ny typ av tjänst finns det idag begränsade möjligheter att jämföra resultaten. Den närmsta närliggande metoden är det som i vetenskapliga studier kallas för ”response rate”, som typiskt sett ligger på mellan 30-70 %, och i enskilda avgränsade fall upp mot 80 %. Resultat som är klart lägre än det genomsnittliga patientengagemang FRISQ Care enligt analysen kan uppvisa.

Även i internationella sammanhang ses sifforna som anmärkningsvärt höga. Doktor Jordan Shlain som är grundare av den amerikanska vårdkedjan Private Medical, rådgivare kring nationell sjukvårdspolicy i USA och en av föregångarna inom digitalt patientengagemang, menar att resultaten är anmärkningsvärda.

FRISQ:s resultat är slående – ett patientengagemang på nära 80 % talar för sig självt. Vår erfarenhet visar tydligt att ett högt patientengagemang är nyckeln till bästa möjliga hälsoutfall. Det innebär en uppenbar kostnadsbesparing för vårdgivaren och incitamenten borde därför vara stora för att snabbt skala upp användningen”, säger Jordan Shlain.

Även om vi inte är förvånande över resultaten är vi mycket glada, de bekräftar svart på vitt att det vi arbetat med under lång tid fungerar och levererar det fantastiska resultat vi velat uppnå. Ett högt patientengagemang leder inte bara till friskare patienter utan också till att vården kan avlastas och minska sina kostnader.”, säger FRISQ:s VD, Martin Irding.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se