Göran Hägglund om styrelseplatsen: “FRISQ adresserar vårdens mest kritiska kostnader”

Under sina 8 år som socialminister var Göran Hägglund ytterst ansvarig för hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige och skapade sig en unik förståelse för vårdens utmaningar och potential. Nu oroar han sig för att vården kommer ha svårt att hantera den ökande mängden data och berättar här varför han har gått in som styrelseledamot i healthtech-bolaget FRISQ.

Hägglund, som är välbekant med vårdens många utmaningar oroar sig särskilt över att digitaliseringen i vården hamnat på efterkälken. Utöver att vårdsystemet är fragmentiserat – där olika enheter har svårt att kommunicera med varandra – är upp till 70 % av all dokumentation som görs idag dubbeldokumentation.

Under de senaste åren har digitaliseringen tillfört stort värde till mängder av branscher, till exempel sker bankkontakten och hur vi sköter våra pengar idag på ett radikalt annorlunda sätt än för bara 15 år sedan. Det är ett haveri att det absolut viktigaste, det som gäller vår hälsa, hamnat så långt efter alla andra verksamheter, framförallt eftersom det inom vården väntar så extremt stora effektivitetsvinster runt hörnet.

Anledningen till det nyvalda engagemanget i FRISQ bottnar enligt Hägglund i att företaget angriper ett komplext och brådskande problem.

Jag ser otroligt många fördelar med FRISQ och attraheras framförallt av två saker. Den första är möjligheterna att erbjuda all vårdpersonal nya verktyg för att kunna göra sitt jobb på ett bättre och mer effektivt sätt. Den andra är möjligheten att kunna erbjuda en mjukvara som särskilt förenklar och effektiviserar den komplicerade vården, ett kritiskt och digitalt eftersatt område som står för 85 % av sjukvårdens totala kostnader.

Det Hägglund syftar på med komplicerad vård är all vård som faller utanför den “enkla vården”, det vill säga tillfälliga symptom som enkelt går att identifiera och behandla, som öroninflammation eller influensa. Komplicerad vård beräknas stå för 80–85 procent av ett landstings totala vårdkostnader men trots att det är där de stora besparingarna går att göra, menar Hägglund att majoriteten av alla nya digitala tjänster riktat sig mot den enkla vården.

Det vi ser i och med till exempel nätläkartjänsterna är att vården börjar digitaliseras, vilket är positivt, men samtidigt är det väldigt många aktörer som alla riktar in sig på en relativt sett liten del av vården. FRISQ har potential att innebära besparingar och effektivitetsförbättringar där vårdens mest kritiska kostnader finns.

Under de senaste åren har både köerna och personalbristen i den svenska sjukvården ökat, något som under sommaren 2018 resulterade i att över 5000 vårdplatser hölls stängda enligt en kartläggning från Dagens Medicin. Men Göran Hägglund menar att lösningen på utmaningen inte enbart ligger i mer vårdpersonal.

Om vi om åtta år vill ha samma personaltäthet i vården som idag behöver välfärden enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekrytera totalt 500 000 personer. Det säger sig självt att alla som går ut utbildningssystemet inte kommer att välja vården och då måste vi samtidigt fokusera på att göra saker på ett smartare sätt. För att vårdkvalitén ska kunna behållas och förbättras krävs att vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienten och mindre åt administration, där är tekniska lösningar som FRISQ nyckeln framåt.

Utöver att vårdpersonalen ska kunna ägna en större del av sin tid åt patienten menar Hägglund att digitalisering och smarta mjukvaror är avgörande för att i framtiden tillgängliggöra sig den information som krävs för att utveckla vården.

Medicinsk kunskap och data är avgörande för goda vårdresultat och då måste man ha möjlighet att ta till sig den informationen. År 1980 dubblades mängden medicinsk data vart sjunde år, 2010 var det vart 3,5 år, år 2020 kommer det ske var 73 dag. Det kommer inte gå att ta till sig den informationen på ett bra sätt om vi inte har mjukvaran för det och där bedömer jag att FRISQ står för en betydande del av potentialen.

Göran Hägglund kommer bistå FRISQ etableringen på den svenska marknaden som fungerar som ett showcase för FRISQ internationellt, en marknad han har unik kompetens, erfarenhet och förståelse för vårdsystemets komplexitet.

För mer information om FRISQ, klicka här.