FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

VD-kommentar

Under kvartalet har vi nått en milstolpe i samarbetet med Capio Äldre och Mobil. Det femåriga avtalet implementeras nu över Capios kliniker och uppstartsmöten har framgångsrikt genomförts med medarbetare från Capio Geriatrik. FRISQ Care har mottagits positivt och mjukvaran sägs göra det ”lätt att göra rätt” samtidigt som patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet förbättras och mötet med patienten blir en bättre upplevelse.

Jag är också glad över att kunna meddela att Karen Ventura har anslutit sig till teamet som Chief Product Officer den 1 november. Karen är en erfaren verksamhetsutvecklare inom healthtech. Hon har tidigare varit chef för Interoperabilitet på Servelec, en ledare inom uppkopplade mjukvaror och tjänster inom sjukvård, med ansvar för att definiera produktutveckling och affärstransformation. Med Karen på plats har vi en helt förnyad ledningsgrupp med extremt bra erfarenhet för att accelerera tillväxten.

Som vi kommunicerade under kvartalet utforskar FRISQ aktivt affärsmöjligheter i Storbritannien, där vårdgivare letar efter verktyg som gör det möjligt för dem att behandla patienter med långvariga hälsotillstånd mer effektivt. Vi samarbetar aktivt med flera av de nybildade ”Integrated Clinical Systems” (ICS). Dessa ICS är vanligtvis enheter med över en miljon patienter och med budgetar på över £1 miljard.

Vi arbetar för närvarande med långsiktig finansiering samt flera alternativ för strukturella förändringar. För att möjliggöra detta ser vi över vår kostnadsbas samt utvärderar möjlig kreditfacilitet.

George Thaw, VD, FRISQ

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2021

•       Rapporterad nettoomsättning uppgick till 0,8 Mkr (0,3)
•       Övriga intäkter uppgick till 0,1 Mkr (0,2)
•       Resultatet per aktie uppgick till -0,4 kr (-4,7)
•       Kassaflödet uppgick till -19,9 Mkr (-19,0)
•       Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 30,5 Mkr (34,1)
•       Totalresultatet uppgick till -20,1 Mkr (-151,1)

Väsentliga händelser under kvartalet

FRISQ har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet trädde i kraft 1 juli 2021 och ersätter det sedan tidigare ingångna pilotavtalet där FRISQ Care har utvärderats i konkurrens med andra system.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommunikén för helåret 2021 publiceras 27 januari 2022