FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

Insiderinformation: Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har mottagit ett bud på Bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") om totalt ca 106 miljoner SEK. Budet, som inte är bindande, har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos").

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ under hösten arbetat med en långsiktig finansiering samt utvärderat flera alternativ för strukturella förändringar. Som ett led i denna utvärderingsprocess har styrelsen i FRISQ fört diskussioner med Kerdos om en försäljning av Dotterbolagen och den 27 december 2021 lämnade Kerdos ett bud om att förvärva Dotterbolagen för ca 106 miljoner SEK. För att illustrera budets värde skulle detta innebära ett tilskott om 2,22 SEK per aktie i Frisq Holding AB (utan hänsyn till transaktionskostnader). Budet från Kerdos är inte bindande och är förenat med vissa villkor.
 
För att bibehålla full flexibilitet för detta bud och för andra alternativ har styrelsen i FRISQ beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att bl.a. ändra bolagsordningen och därigenom möjliggöra en försäljning av Dotterbolagen. Bolagsstämman kommer att hållas den 8 februari 2022 och kallelse har idag offentliggjorts separat. I den mån det blir aktuellt kommer en slutlig försäljning av Dotterbolagen att underställas aktieägarnas godkännande på en särskild bolagsstämma, vilket även är ett av villkoren i Kerdos bud.
 
I sitt bud har Kerdos efter ett fullbordat förvärv åtagit sig att tillföra Dotterbolagen 120 miljoner SEK varvid Dotterbolagens fortsatta verksamhet skulle säkerställas och utgöra en god bas för kunder och anställda. En försäljning av Dotterbolagen skulle innebära att FRISQ som noterat bolag inte längre har någon operativ verksamhet. I sin fortsatta utvärdering av den nuvarande situationen överväger styrelsen i FRISQ även vad den fortsatta planen för FRISQ i ett sådant scenario skulle vara.
 
Styrelsen i FRISQ kommer att offentliggöra mer information i takt med att situationen uppdateras eller beslut fattas.
 
Ansvariga parter:
Denna information utgör insiderinformation som Frisq Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 4 januari 2022 kl. 08.00 CET. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.