FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal

VD Martin Irding kommenterar det tredje kvartalet

Sedan CE-märkningen av FRISQ Care i början av året har intresset och efterfrågan att testa systemet varit mycket stor. FRISQ har därför påbörjat flertalet Proof of Concept (POC)-tester och pilotprojekt. Dessa betalar kunderna för och de har därmed utgjort en av FRISQ:s viktiga intäktskällor hittills i år. Den tilltagande efterfrågan har bidragit till att de totala intäkterna ökat med +67% i jämförelse med föregående kvartal. Vi ser en fortsatt kraftig efterfråge- och intäktsökning under årets fjärde kvartal och under 2019.

Vi har under det tredje kvartalet arbetat med integrationer till flera ledande globala journalsystemsleverantörer. Detta gynnar FRISQ på flera sätt, men framförallt innebär det att vi redan idag kan sälja FRISQ Care till befintliga användare av journalsystem. Samtidigt innebär våra samarbeten med stora systemleverantörer att vi kan delta i större upphandlingar både i Sverige och utomlands där vår lösning efterfrågas som ett komplement till journalsystemen. Vi deltar redan i större upphandlingar (med ordervärden överstigande 100 Mkr för FRISQ) där beslut väntas under andra halvåret 2019. Genom dessa upphandlingar kan vi nå 10 000-tals användare och kan därmed skapa väsentliga intäkter för FRISQ.

Redan idag möjliggör integrationerna med existerande journalsystem att vi kan sälja in FRISQ till vårdgivare som är intresserade av våra vårdplanslösningar. Genom den pågående integrationen med CGM:s journalsystem TakeCare är det nu tekniskt möjligt för 70 000 licensierade vårdanvändare (läkare, sjuksköterskor och psykiatriker m.fl.) att använda FRISQ Care. Journalsystemet TakeCare används bland annat i Stockholms Läns Landsting (SLL) och Västra Götalandsregionen. Detta innebär en stor kommersiell möjlighet för FRISQ framöver. FRISQ kan erbjuda TakeCare-användare i SLL (och andra landsting) en bra lösning med existerande journalsystem. SLL arbetar just nu med en stor upphandling av ett nytt journalsystem där en vårdplanslösning som liknar den FRISQ erbjuder är kravställd, men det kommer att ta många år innan den är fullt ut implementerad i hela SLL. Detta öppnar upp en affärspotential för FRISQ även under de år det dröjer innan ett nytt system är fullt ut implementerat.

Utöver samarbetet med CGM pågår liknande integrationsarbete med andra globala aktörer. Vi räknar med att under 2019 vara etablerade med landsting som representerar över 50% av Sveriges befolkning. Som en del av vår internationella etableringsplan är det ett viktigt mål för FRISQ att etablera Sverige som ett internationellt ”showcase”. Vi har idag en så stark efterfrågan på den svenska marknaden att vi redan under 2019 planerar för att etablera oss internationellt. Vi vet att vi har en globalt unik produkt och att vi har minst ett par års försprång gentemot tänkbara konkurrenter och vi har starka globala partners som vill samarbeta med oss utomlands. Vi planerar därför att stärka FRISQ:s organisation ytterligare för att möjliggöra en utrullning av FRISQ Care i Sverige samtidigt som etableringen på stora viktiga globala marknader påbörjas.

Framåtblick

En fortsatt hög prioritet i det fjärde kvartalet och in i början på nästa år är att fortsätta bygga och förstärka FRISQ:s organisation, inte minst inom försäljning och marknadsföring. Vi behöver bättre och mer systematiskt tillvarata de många affärsmöjligheter vi identifierat, både i Sverige och internationellt. Arbetet i FRISQ:s ledning med att tydliggöra FRISQ:s strategi och att på bredare front kommunicera denna och bolagets stora potential fortsätter. Som jag tidigare berört kommer vi att fortsätta med att explicit och ännu tydligare kommunicera vad vi anser är unikt med FRISQ Care och hur vår roadmap ser ut framåt. Detta är viktigt för att skapa långsiktigt förtroende i dialogen med de olika aktörerna i vårdkedjan och med våra investerare. Jag kommer vid vår kapitalmarknadsträff i Stockholm den 3:e december att konkretisera hur vi avser att utveckla vår marknadsposition. Med tillförsikt om framtiden fortsätter FRISQ:s viktiga arbete.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Strategiskt samarbete med CompuGroup Medical

FRISQ har ingått ett strategiskt partnerskap med CompuGroup Medical, Sverige (CGM). Samarbetet bygger på övertygelsen att det behövs en bredare samverkan för att accelerera digitaliseringen och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Målet är att tillsammans med CGM öppna upp för att jobba tillsammans med ett stort antal företag, forskningsinstitut och organisationer. CGM har en bred bas av tjänster och produkter på den svenska marknaden och är ledande internationellt inom sitt område.

Förstärkningar möjliggör global expansion

Mot bakgrund av FRISQ:s ambition att kommersialisera FRISQ Care och expandera internationellt har Stefan Sjögren tillträtt som Strategic Sales Advisor. Stefan har bred erfarenhet inom e-hälsa och har tidigare bland annat arbetat som Sales Executive på Siemens Healthcare, Cerner och GE HCIT. På FRISQ kommer Stefan primärt att arbeta med försäljning med fokus på större kunder och strategiska partnerskap. Under det tredje kvartalet uppgraderades även FRISQ:s ledning med Örjan Lindström som Chief Development Officer. Örjan kommer att ansvara för vidareutvecklingen av FRISQ Care. Örjan har god erfarenhet av att leda utveckling i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Örjan kommer närmast från en roll som utvecklingschef på Fintech-startupen Qapital och har tidigare bl.a. arbetat med utveckling i ledande befattning inom Apollo Travel Group. Casper Winsnes som tidigare varit tillförordnad Chief Product Officer har nu fått positionen permanentad. Rekryteringen av Örjan Lindström som Chief Development Officer innebär att Casper kan fokusera mer på den långsiktiga produktplanen och stötta kommersialiseringen av FRISQ Care internationellt.

Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB fullbordad

FRISQ:s styrelse fattade tidigare beslut om att fusionera FRISQ Care AB i FRISQ AB med syfte att förenkla koncernens bolagsstruktur och att minimera administrativa kostnader. I linje med plan är nu fusionen fullbordad och FRISQ Care AB har absorberats av FRISQ AB. Tidigare förpliktelser hos FRISQ Care AB har automatiskt övertagits av FRISQ AB.

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2018

 • De totala intäkterna ökade till 1,7 Mkr vilket innebär en ökning med +67%
  jämfört med det andra kvartalet då intäkterna uppgick till 1,0 Mkr.
 • Av de totala intäkterna utgör nettoomsättning 1,5 Mkr (0,0) och
  övriga rörelseintäkter 0,2 Mkr (0,0).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,7 Mkr (-8,1).
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,5 kr (-0,4).
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -14,1 Mkr (-10,8).
 • Eget kapital per den 30 september uppgick till 213,8 Mkr (199,2).
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 52,5 Mkr (58,6).

Finansiell utveckling januari – september 2018

 • De totala intäkterna för perioden uppgick till 3,4 Mkr (0,2) fördelat på
  nettoomsättning 2,7 Mkr (0,1) och övriga rörelseintäkter om 0,8 Mkr (0,0).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32,6 Mkr (-23,0).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,6 kr (-1,1).
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 10,0 Mkr (17,1).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018: 21 februari 2019
Delårsrapport för första kvartalet 2019: 9 maj 2019
Årsstämma för 2018: 16 maj 2019
Delårsrapport för andra kvartalet 2019: 29 augusti 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019: 7 november 2019

Kort om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg som förenklar kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ:s lösningar utgör ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera i realtid med patienten och helt integrerat med nuvarande journalsystem. Med FRISQ:s tjänster kan patienten dela hälsovärden direkt med vården från sin mobiltelefon, läsa sin journal och beställa hem hela familjens recept direkt till dörren. FRISQ följer både nationella och internationella standarder för hälso- och sjukvårdsdata samt uppfyller EU:s dataskyddsförordning. Självfallet utvecklas FRISQ:s tjänster utifrån den senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient. Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för patienter, anhöriga, vårdgivare och forskning.

Kontaktinformation

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21

E-post: info@frisq.se
Hemsida: investor.nosamed.com

Organisationsnummer: 556959-2867

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
Tel +46 (0)8 528 00 399

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 klockan 08:00 (CET).