Vänliga ta del av fullständiga villkor, inklusive vilka som kan delta i emissionen, i villkorsdokumentet nedan.

Företrädesemission 2022

Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 7 mars 2022 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 831 155 aktier motsvarande högst cirka 1,83 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 13,8 MSEK..

Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 24 mars 2022
Teckningsrätter En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en
(1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs 1,00 SEK per ny aktie
Teckningsperiod 29 mars till och med den 12 april 2022
Handel med teckningsrätter 29 mars till och med 7 april 2022
Handel med BTA 29 mars – vecka 17 (25 – 29 april) 2022
Offentliggörande av utfall Omkring 14 april 2022

 

Personer som äger teckningsrätter kommer att meddelas via sin bank/sitt ombud.

Personer utan teckningsrätter har möjlighet att anmäla sig för teckning utan företrädesrätt här: https://eminova-app.web.verified.eu/?company=frisq