Företrädesemission 2020

Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 13 januari 2020 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsatte extra bolagsstämmans godkännande, vilket lämnades på extra bolagsstämman den 30 januari 2020.

Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier motsvarande högst cirka 10 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 31 januari 2020
Teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en teckningsrätt.
Det krävs tio teckningsrätter för att teckna tre nya aktier.
Teckningskurs 9,00 SEK per ny aktie
Teckningsperiod 4 – 18 februari 2020
Handel med teckningsrätter 4 – 14 februari 2020
Handel med BTA 4 februari 2020 – vecka 10
Offentliggörande av utfall Omkring 21 februari 2020

Nedan finns relevanta dokument avseende Företrädesemissionen som investerare uppmanas att ta del av.

Prospekt och tillhörande dokument

Pressmeddelanden relaterade till Företrädesemissionen

Övriga dokument