Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari – september 2017

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,04 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,1 Mkr (-6,2)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,3)
 • Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (0,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -7,4 Mkr (-4,2)
 • Eget kapital per den 30 september uppgick till 199,2 Mkr (173,3)
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 58,6 Mkr (48,9)

Finansiell utveckling januari – september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,15 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23,0 Mkr (-17,6)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,1 kr (-1,0)
 • Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 11,6 Mkr (3,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -19,1 Mkr (-17,8)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla FRISQ Care baserat på feedback från förstudier och kunddemonstrationer. Vi har nu en säljklar produkt som kan börja användas i vården.
 • Vi har mobiliserat ett antal stora kunder inom offentlig och privat sektor som med start under Q4 börjar testa FRISQ Care, för att i ett senare skede breddinföra systemet om det möter förväntningarna. Givet att projekten är under uppstart har vi haft begränsade intäkter under Q3.
 • Under kvartalet påbörjades CE-märkningsprocessen av FRISQ Care. CE-märkningen beräknas vara klar under Q4 och produkten kan då börja användas mot patienter.
 • FRISQ anordnade ett välbesökt seminarium i Almedalen, som fick stor uppmärksamhet och positiv respons från besökare. I samband med det presenterade FRISQ mer information om nästa generations FRISQ-tjänster och specifikt en inblick i FRISQ Care.
 • FRISQ stärkte organisationen med en medarbetare inom utveckling.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • FRISQ och Atea tecknade ett strategiskt samarbetsavtal för att kunna tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare. FRISQ Care kommer i och med samarbetet att ingå i Ateas produktkatalog för Sverige. Kommande halvår kommer FRISQ och Atea att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. Representanter för Apple Sverige kommer också delta i dessa möten.
 • Det blev klart att Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns landsting) och Anders Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges Läkarförbund) kommer att stötta FRISQ i säljarbetet inom sina respektive fält och delta i FRISQ:s roadshow med Apple och Atea.
 • FRISQ arrangerade två seminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Bland annat stod representanter för vården på scen och berättade om hur de vill utveckla vården med hjälp av digitala verktyg. På eventen gavs även en överblick av tjänsten FRISQ Care och vad som möjliggörs ur vårdens och patientens perspektiv. Dessutom demonostrerades FRISQ Care, för första gången någonsin för en bredare publik.
 • E-receptlösningen FrisqVet lanserades i samband med Veterinärkongressen den 9-10 november. FRISQVet är en apoteksoberoende e-receptlösning som tagits fram i samarbete med Sveriges Veterinärförbund och som möjliggör för veterinärer att skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet

Kvartalet som gick

Under hösten har vi arbetat målinriktat för att färdigutveckla vår nya produkt FRISQ Care. Och vi har lyckats med vårt mål. FRISQ Care är nu klar att börja användas i vården och när CE-märkningen av produkten är klar inom ett par veckor kan vårdgivare börja köra FRISQ Care med patienter.

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Med FRISQ Care kan vården planera, koordinera och följa upp patientens behandling, och patienten själv kan bli medproducent i sin vård. FRISQ Care är en diagnosoberoende tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system. Om du vill veta mer om produkten så uppmanar jag dig att gå in på vår nylanserade hemsida, www.frisq.se.

Parallellt med utvecklingen av produkten har vi mobiliserat ett antal stora kunder inom offentlig och privat sektor som med start under Q4 testar FRISQ Care för att i ett senare skede breddinföra systemet om det möter förväntningarna. Vi har lagt mycket tid och energi på att få till en genomförandeprocess i flera steg som säkerställer att kunderna fullt ut kan ta till sig fördelarna av FRISQ Care på ett enkelt sätt. Responsen har varit mycket positiv.

Den 17 oktober höll vi ett seminarium på KOL-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, där vi för första gången visade upp tjänsten FRISQ Care för en bredare publik. Seminariet genomsyrades av en mycket positiv stämning med många deltagare. En vecka senare presenterade vi FRISQ Care på ett fullsatt seminarium i Stockholm för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare och även här fick vi ett mycket bra mottagande. Vårdgivarna på scenen vittnade om det stora behovet av och potentialen med en vårdplanstjänst som FRISQ Care där vårdteamet får ett verktyg för patientens behandlingsplan och effektivt kan kommunicera inom teamet samt med patienten. Som exempel kan nämnas att vårdpersonal på en klinik som testat tjänsten förutsåg en besparing om minst tio minuter per patientbesök, vilket skulle möjliggöra ytterligare ett patientbesök per dag. Huruvida utfallet blir så, kan vi inte uttala oss om än, men otvivelaktigt finns stor potential för tidsbesparingar när vården avlastas och resurserna används på bästa sätt. Det innebär också att vårdgivaren förhoppningsvis snabbt kommer att kunna räkna hem besparingar som mer än väl täcker priset för tjänsten.

Prissättningen av FRISQ Care kommer i huvudsak att vara licensbaserad, med en månadslicens per vårdanvändare. Licenspriset baseras på totalt antal användare, och justeras nedåt enligt en trappa ju fler som använder systemet. Utöver licenspriset tillkommer uppstartskostnader, för integrationer mot regionala/lokala system, anpassningar, implementation och utbildning. Denna kostnad prissätts per timme och storleken är helt beroende av komplexitet och vilka anpassningar som krävs.

Vi har under Q3 nedprioriterat utvecklingen och utrullningen av FRISQ Recept eftersom denna tjänst kommer integreras fullt ut med patientversionen av FRISQ Care under första halvåret 2018.

Vad händer nu?

Fokus under kommande kvartal är att implementera FRISQ Care som ett integrerat produktionssystem hos våra kunder. KOL-centrum på Sahlgrenska blir först ut att köra verktyget men flera projekt förväntas vara igång närmsta månaderna med såväl offentliga som privata aktörer i Sverige.

För att ytterligare öka attraktiviteten i vårt erbjudande har vi även inlett ett samarbete med Atea. Avsikten är att kunna ge vårdgivare ett komplett erbjudande. Vi tror nämligen att vårdgivare får den bästa upplevelsen av FRISQ Care om de använder iPad som plattform och därför är det viktigt att det är smidigt för vårdgivaren att få en helhetslösning där iPaden är färdigkonfigurerad när den levereras. Genom samarbetet med Atea kan FRISQ Care levereras förinstallerad och färdigkonfigurerad på hårdvara, vilket vi vet att kunderna kommer att uppskatta.

För att nå ut med vårt erbjudande till vårdgivare kommer vi dessutom under kommande halvår att tillsammans med Atea och Apple genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet. Vi kommer att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. I denna roadshow kommer även Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns landsting) och Anders Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges Läkarförbund) att delta och stötta FRISQ i säljarbetet inom sina respektive fält. Vi hoppas och tror att detta kommer att vara ett viktigt steg för att nå ut över hela Sverige med FRISQ Care.

Nämnas bör även att intresset från internationella aktörer, både inom vård och life science samt forskarkollektivet är mycket stort, särskilt kopplat till de möjligheter till uppföljning av behandlingsutfall som skapas. All information om avvikelser från standardplanen, som uppstått under behandlingens gång, registreras. Med detta, i kombination med mätning av behandlingsutfall, kan analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real World Studies).

I FRISQ Care har vi en unik produkt, som fyller ett stort behov och efterfrågas av många aktörer inom vårdsektorn. Vår stora utmaning nu är att fylla det behovet och anpassa organisationen så att vi kan leverera på de efterfrågningar vi får. Lyckas vi med det så ser framtiden ljus ut.

Fokus har senaste året i huvudsak handlat om färdigställande och kommersialisering av FRISQ Care, men vid sidan av detta lanserar vi nu även produkten FrisqVet, som marknadsförs i samarbete med Sveriges Veterinärförbund. FrisqVet är en apoteksoberoende e-receptlösning som genom en unik koppling till FRISQ Recept möjliggör för veterinären att skicka meddelanden och receptnotiser via en dator eller läsplatta direkt till djurägarens mobil. För många människor är husdjuret en självklar del av familjen och då är det förstås viktigt att även djurets hälsa och sjukvård tillgodoses. På samma sätt som FRISQ Care verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient vill vi med FrisqVet öka kommunikations-möjligheterna mellan veterinär och djurägare. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att närma oss djursjukvården.

Martin Irding

Kommande finansiella rapporter

 • Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018
 • Årsstämma för 2017: 2 maj 2018
 • Delårsrapport för första kvartalet: 9 maj 2018
 • Delårsrapport för andra kvartalet: 29 augusti 2018
 • Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida investor.nosamed.com samma dag som de publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se
Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017, klockan 08:00 (CET).