Delårsrapport tredje kvartalet, 2016

Januari – september 2016

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2016

 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-1,3) 
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,3 kr (-0,8)
 • Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,2 Mkr (-5,1)
 • Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 173,2 Mkr (154,6 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2016 uppgick till 48,9 Mkr (44,1 Mkr)

Finansiell utveckling januari – september 2016

 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -20,3 Mkr (-1,3)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,1 kr (-0,9)
 • Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 3,9 Mkr (0,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -20,5 Mkr (-5,1)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • FRISQ bjöd under Almedalsveckan in till ett seminarium med titeln ”Kan patienten rädda vården?” Responsen från åhörarna i den fullsatta Almedalspaviljongen var mycket positiv. Seminariet blev startskottet för flera viktiga samarbeten som inletts under hösten.
 • Avsiktsförklaringar om samarbete slöts med flera vårdaktörer och patientföreningar.
 • FRISQ förstärkte organisationen genom att rekrytera flera nyckelpersoner till bolaget.
 • Anna Frick valdes in som ny ledamot i styrelsen för FRISQ Holding.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 12 oktober 2016 noterades FRISQ Holding på Nasdaq First North. Bolaget tog inte in något nytt kapital i samband med noteringen. 
 • Den tekniska integrationen mot apotekskedjan Apotea, som möjliggör för Apotea att ta emot och expediera läkemedel som beställs från FRISQs plattform, har fullföljts och är nu klar för testning mot eHälsomyndigheten.
 • FRISQ erhöll eHälsomyndigheten godkännande för att testa applikationen mot apotek anslutna till Receptums expeditionssystem. Godkännandet innebär att applikationen nu kan testas för beställning av läkemedel hos ett 20-tal apotek runt om i Sverige.

VD kommenterar kvartalet

Vi har haft ett mycket positivt momentum under det tredje kvartalet och tagit ytterligare steg mot att bli ett ledande bolag inom e-hälsa. Genom nya samarbeten med flera viktiga intressenter, förbund och aktörer inom vården har vi på ett välförankrat sätt kunnat förfina våra unika lösningar för att tillgängliggöra information mellan medborgare och huvudmän. Vi gör detta genom att göra det möjligt för medborgaren att dela sin information med vård och omsorg, såväl som anhöriga, på ett enkelt och säkert sätt.

Nu när eHälsomyndigheten godkänt FRISQs integration mot Receptums expeditionssystem kan vi för första gången testa applikationen mot ett flertal fysiska apotek runt om i Sverige. Vi närmar oss med andra ord en lansering till allmänheten. Inför lanseringen har vi stärkt vår organisation med ännu fler kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi står väl rustade för att ta oss an framtidens utmaningar. Att vi i början av oktober också noterade FRISQ på First North ger oss möjligheter att kommunicera mot ytterligare en intressentgrupp, investerarna. Dessutom kan vi nu erbjuda alla att vara med i den fortsatta utvecklingen för att bygga en unik plattform som låter medborgaren ta kontroll över sin egen hälsa.

VD, Martin Irding

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2016. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.  

Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, investor.nosamed.com 

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2016: 24 februari 2017