Delårsrapport första kvartalet 2017

Januari – mars 2017

Finansiell utveckling första kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,2 Mkr (-4,9)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,3)
 • Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (1,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 36,7 Mkr (29,9)
 • Eget kapital per den 31 mars uppgick till 211,5 Mkr (183,1)
 • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 78,2 Mkr (65,0)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • FRISQ Holding AB annonserade och slutförde förvärvet av ett bolag som utvecklat en teknikplattform som möjliggör interaktiv kommunikation mellan vården och patienten. I samband med förvärvet genomförde FRISQ Holding en riktad nyemission om 50 mkr. Den förvärvade verksamheten kommer att benämnas FRISQ Care. För mer information om förvärvet, se sid 5.
 • FRISQ lanserade i mars 2017 sin första patientföreningsapplikation tillsammans med Reumatikerförbundet. Appen heter Reumatiker och är riktad till personer med reumatiska sjukdomar och deras anhöriga. Appen är utvecklad åt och i samarbete med Reumatikerförbundet, och erbjuder bland annat läkemedelsbeställning, direktrapportering av hälsovärden till vården och viktig information från förbundet. Genom appen kan FRISQ nå ut till Sveriges över en miljon reumatiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem.
 • FRISQ ingick strategisk partnerskap med IT- och innovationsföretaget Chorus AB för att säkra upp utvecklingen av FRISQ Care.
 • Till det nya produktområdet FRISQ Care knyts ett vetenskapligt etiskt råd som ska vägleda bolaget i t ex etiska vård- och patientrelaterade ställningstaganden. Rådet består av Anders Milton, Mikael Forss, Anders Ullman och Britt-Marie Ahrnell.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • FRISQ stärkte organisationen med tre nya medarbetare, inom kommunikation, utveckling och ekonomi.
 • FRISQ lanserade sin andra patientorganisationsapp tillsammans med Astma- och allergiförbundet.  Appen heter Astma och allergi och riktar sig till landets tre miljoner astmatiker och allergiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem.
 • FRISQ arrangerade ett välbesökt seminarium för att diskutera nyttan med personcentrerade tjänster och demonstrera den nya plattformen FRISQ Care. Mottagandet var mycket positivt.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet

Kära aktieägare, förra året hände mycket och 2017 har fortsatt i samma tempo. Intresset för e-hälsotjänster fortsätter att vara stort och vi ser att även politik och myndighetsorgan alltmer börja förstå och anpassa sig efter patienternas och vårdens behov och krav.

För oss på FRISQ fortsätter det i full fart, med positivt momentum både vad gäller produkter och vår egen organisation. Vad gäller våra tjänster riktade mot privatpersoner så har vi under våren tagit stora kliv framåt i och med lanseringen av våra första appar tillsammans med patientföreningar. Apparna riktar sig till de stora kronikergrupperna reumatiker respektive astmatiker och ger oss en betydligt större användarbas än tidigare. Vi kommer dessutom inom kort att lansera vårt förskrivningsverktyg för veterinärer tillsammans med Veterinärförbundet. Fokus framåt är nu att marknadsföra dessa produkter, vilket vi gör i nära samarbete med respektive förbund, så att vi snabbt kan öka upp vår användarbas och börja generera intäkter.

Under kvartalet annonserade och genomförde vi även förvärvet av ett bolag som utvecklat en teknik för patientcentrerade vårdplaner, en teknik som möjliggör interaktiv kommunikation mellan vården och patienten. Tekniken baseras på mångårig forskning och möjliggör flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. Vi kommer nu att färdigställa och kommersialisera tekniken, i nära samarbete med vår strategiska partner Chorus AB.

Den förvärvade tekniken är ett utmärkt komplement till FRISQs befintliga produkter. Nu kan vi parallellt med att lansera applikationer till medborgarna, även utveckla applikationer åt vården. I och med förvärvet så etablerades ett nytt produktområde, FRISQ Care. Målet är att lansera en plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner på ett ställe – och samtidigt gör datan tillgänglig för andra vårdinstanser, patienten själv och för dess anhöriga.

För att finansiera förvärvet och kommersialiseringen av tekniken gjorde vi en emission under kvartalet. Tack vare det tillskottet kommer vi ha alla möjligheter att kommersialisera vår nya produkt. Vi har redan nu kunnat stärka vår organisation med ytterligare tre fantastiska medarbetare inom utveckling, kommunikation och ekonomi. Det är otroligt glädjande att vi trots ett okänt varumärke har förmågan att attrahera sådan kompetens till vårt företag.

För att ytterligare knyta till oss kompetens har vi inrättat ett vetenskapligt råd kopplat till FRISQ Care. Rådets uppgift är att utifrån gedigna erfarenheter från vård och life science agera kloka rådgivare inom etik och vetenskaplig evidens. Det ger oss en ytterligare komfort i att vi gör rätt saker, på rätt sätt.

Förhoppningsvis är vi nu rustade, både operationellt och finansiellt, för att växla upp ytterligare under 2017. Hoppas ni också vill vara med på vår resa!

Martin Irding

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016.

Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, investor.nosamed.com

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q2: 30 augusti 2017
Delårsrapport Q3: 15 november 2017
Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida investor.nosamed.com samma dag som de publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se
Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se