Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

VD Martin Irding kommenterar det andra kvartalet

FRISQ:s produkt efterfrågas av flera parter

Under det andra kvartalet har det blivit ännu tydligare att FRISQ:s produkt efterfrågas av sjukvården. Det första exemplet på att så är fallet är samarbetet Alliance for Innovative Care. Samarbetsalliansen, som består av CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, CGI och FRISQ presenterades på e-hälsokonferensen Vitalis i maj i år, och har bildats för att bolagens produkter kompletterar varandra för att kunna svara på kundernas behov. Det innebär att vi som del av alliansen nu kan driva större affärer och upphandlingar till olika kunder med vårt gemensamma erbjudande, särskilt mot större hälso- och sjukvårdsregioner.Utifrån ett FRISQ perspektiv kan man dra två slutsatser av att dessa stora etablerade IT leverantörer (varav flera är journalsystemsleverantörer) väljer att samarbeta med oss:1. Stora kunder efterfrågar FRISQ:s lösning och2. Vi har en unik produkt som inte finns på marknadenDet andra exemplet på hur FRISQ:s produkt efterfrågas, är genom de nationella satsningar som nu görs på digitalisering av vården för kroniskt sjuka. Staten och Sveriges kommuner och landsting har kommit överens om en satsning på 2,4 miljarder till sjukvården redan under 2019, bland annat för att förbättra tillgängligheten och göra vården mer patientcentrerad – saker som FRISQ:s produkt kan bistå med. Vidare har vårt och Västra Götalandsregionens (VGR) samarbete lyfts fram som ett lärdomsprojekt med stor potential till kvalitetsförbättringar både ur ett patient- och vårdgivarperspektiv, i Socialstyrelsens rapport om patientens väg genom vården. Med detta som utgångspunkt är det även värt att kommentera den senaste tidens offentliga debatt om nätläkare, vilket resulterat i sänkt ersättning för  dessa. FRISQ levererar en mjukvarulösning som finansieras genom licensintäkter, och påverkas därmed inte av den sänkta ersättningen för nätläkare. Istället tror vi att en öppen och engagerad debatt kring digitaliseringen av vården är nödvändig för att införandet ska bli så bra som möjligt.

Utökad säljorganisation och fokus på större affärer

Vidare har vi det senaste kvartalet förstärkt vår säljorganisation, och under maj-augusti har ytterligare tre personer börjat med detta som primär uppgift. Det beror delvis på att vi har skiftat fokus gentemot större affärer av mer tidskrävande slag, samt att vi vi nu ser att den standardiserade produkten fungerar bra integrerat mot journalsystem och försäljningen därmed accelereras.Det ökade fokuset på större affärer har stärkt oss i övertygelsen om FRISQ:s långsiktiga potential. Konsekvensen har dock varit att färre resurser kunnat allokeras till små, privata vårdkunder, vilket påverkat vår kortsiktiga försäljning negativt. Om detta får implikationer för våra kortsiktiga målsättningar utvärderas just nu. Våra långsiktiga målsättningar står fortfarande fast.

Utveckling i USA

I USA går utvecklingen framåt och FRISQ har under det andra kvartalet förstärkt den fysiska närvaron i landet. Det amerikanska dotterbolag som under det första kvartalet var under etablering är nu formellt startat och vi för diskussioner med flera intressanta vårdgivare. Verksamheten styrs från Sverige men leds lokalt av den amerikanska healthtechspecialisten Camilo Barcenas med stöd av FRISQ:s styrelseledamot Lars Björk som är på plats i USA. Även om vi i USA bara säljer den produkten som bevisat fungerar bra i Sverige, pågår nu arbetet med att göra vissa anpassningar till amerikanska förutsättningar, t ex för att möta det amerikanska regelverket för patientdata.

Harmoniserat erbjudande

FRISQ:s erbjudande inom apoteksområdet har under kvartalet harmoniserats med erbjudandet till vårdgivare, genom att FRISQ Care kan användas för både vårdplaner och för apoteksplaner. Målsättningen har från början varit att möjliggöra för apoteken att bli en del av vårdkedjan vilket nu blir möjligt när patienter kan ha både vårdplaner från sin vårdgivare och apoteksplaner från sitt apotek.

Framåtblick

Slutligen ser vi nu fram emot hösten. Dels med ett ännu större säljfokus i Sverige i och med vårt utökade team, i USA där vi arbetar vidare med de kontakter vi har och etablerar nya, och givetvis ser vi även fram emot att fler börjar använda den standardiserade produkten. Det kommer att gagna både patienter och vårdpersonal, och vi är glada över att vara en del i den utvecklingen.

Martin Irding
VD FRISQ

Finansiell utveckling

 • De totala intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (1,0) varav nettoomsättning utgjorde 0,6 Mkr (0,6)
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 65,5 Mkr (66,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,6)

Utveckling inom våra fokusområden

Showcase Sverige

 • Alliance for Innovative Care – samarbetsavtal med ledande aktörer inom vårdens ekosystem
 • Utvecklat samarbete med Apoteksgruppen
 • Stärkt säljkapacitet genom nyrekryteringar

Global närvaro

 • Etablering på världens största vård och omsorgsmarknad – USA. Amerikanskt dotterbolag bildat och kontor öppnat.
 • Förstärkt närvaro och pågående dialog med flera intressanta vårdgivare i USA

Vår unika produkt

 • Viktiga funktionalitets-förbättringar i andra generationens FRISQ Care
 • Förbättrad öppenvårdstillämpning och möjlighet till hemmonitorering
 • Renodlad produktlösning mot apotek

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • I början av maj stod det klart att FRISQ:s styrelseledamot tillika tidigare Qlik-vdn Lars Björk fick uppdraget att etablera FRISQ på den amerikanska marknaden tillsammans med amerikanen Camilo Barcenas. Barcenas är väletablerad på den amerikanska healthtech-scenen och har under sin karriär jobbat med, och utvecklat kostnadsreducerande och värdeskapande teknologi för några av den amerikanska vårdens största och mest etablerade aktörer där IBM, Stanford Health Care och Kaiser Permanente kan nämnas som några exempel.
 • Den nya samarbetsalliansen Alliance for Innovative Care (Afic) kommunicerades under e-hälsomässan Vitalis. Afic bildades för att ledande aktörer gemensamt skulle ha möjlighet att svara upp mot de krav och förväntningar som ställs på de nya vårdinformationsmiljöerna, både i Sverige och utomlands. Utöver FRISQ ingår CompuGroup Medical (CGM), Cambio, InterSystems, och CGI i samarbetet där alla bidrar med komponenter till en gemensam plattform. FRISQ:s bidrag är bland annat lösningar för att digitalisera patientflöden och vårdkontinuitet. Genom FRISQ Care möjliggörs effektivt genomförande av vårdprocesser, delaktighet för patienten och informationsutbyte mellan privata och offentliga vårdgivare.
 • FRISQ Holding höll årsstämma den 4 juni där aktieägarna, i korthet, fattade beslut att till styrelseledamöter omvälja Lars Björk, Anna Frick, Åke Hallman, Göran Hägglund, Per-Egon Johansson och Mats Lindstrand. Mats Lindstrand omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
 • FRISQ hade en mycket lyckad närvaro under Almedalsveckan där representanter från bolaget bland annat deltog i seminarier för att diskutera vårdens framtida utmaningar och lösningar och möta samarbetspartners och representanter från vården. FRISQ ställde även ut under Techarenan som ett av Sveriges 50 mest innovativa bolag i tävlingen Serendipity Challenge. Vidare anordnades seminarium tillsammans med Alliance for Innovative Care där FRISQ, CGM, Cambio, InterSystems och CGI gemensamt bjöd in till seminarier för att bland annat diskutera e-hälsans ekosystem som en katalysator för Regeringens Vision e-hälsa 2025.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång

 • Den 1 juli kommunicerades att Apoteksgruppen och FRISQ genomfört en förstudie om hur apotek på ett strukturerat sätt kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning och riskfaktorer hos KOL-patienter. Arbetet landade i ett avtal om en pilotsatsning inriktad på KOL-patienter. Syftet med tjänsten är att stärka KOL-patienterna genom ökad kunskap om sin behandling, säkra rätt inhalationsteknik och ge stöd och tips för bättre läkemedelsbehandling och för att minska riskfaktorer. Studier visar att många KOL-patienter använder fel inhalationsteknik och riskerar sjukhusvistelse. Här kan apoteken bidra mer och vara en tydligare partner i vårdkedjan vilket FRISQ ser fram emot att fortsätta arbeta med.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019: 7 november 2019
Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 och bokslutskommuniké: 21 februari 2020

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida investor.nosamed.com samma dag som de publiceras.

Kontaktinformation

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

Magdalena Stenbäck, CFO FRISQ
E-post: magdalena.stenback@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se
Hemsida: investor.nosamed.com
Org nr: 556959-2867

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 klockan 08:00 (CET).