Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari – juni 2018

FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården

Finansiell utveckling andra kvartalet 2018

 •  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,1). Utöver
  nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,4 Mkr (0,0).
 •  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-7,7).
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,6 kr (-0,4).
 •  Balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (2,6).
 •  Kassaflödet för kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (-8,8).
 •  Eget kapital per den 30 juni uppgick till 224,1 Mkr (205,5).
 •  Likvida medel per den 30 juni uppgick till 66,6 Mkr (69,4).

Finansiell utveckling januari – juni 2018

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,2 Mkr (0,1). Utöver
  nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,6 Mkr (0,0).
 •  Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,9 Mkr (-14,9).
 •  Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,0 kr (-0,7).
 •  Balanserade utvecklingsutgifter för perioden uppgick till 7,1 Mkr (8,3).
 •  Kassaflödet för perioden uppgick till 24,1 Mkr (27,9).

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Under det andra kvartalet antogs följande finansiella mål för FRISQ:
  • Nettoomsättning överstigande 225 mkr år 2022.
  • Långsiktig EBITDA-marginal om 35-40 procent på etablerade marknader.

Målen avser i huvudsak verksamheten i Sverige samt nyetableringar i Europa som idag kan förutses.

 • Den 9 maj 2018 genomfördes en riktad nyemission som tillförde FRISQ 53 Mkr före emissionskostnader. FRISQ avser att använda emissionslikviden till internationell expansion, etablering av nya partnerskap och förstärkning av koncernens organisation inom marknadsföring, försäljning och utveckling. Nyemissionen tecknades av Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder samt den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk. Teckningskursen sattes till 19 kr vilket motsvarar en rabatt uppgående till 12 procent i jämförelse med stängningskursen den 8 maj.
 • Vid årsstämman den 17 maj 2018 antogs som nya styrelseledamöter Lars Björk (f d VD Qlik) och Göran Hägglund (Sveriges socialminister 2006-2014). Lars Björks erfarenhet av att internationellt skala upp verksamhet liknande FRISQ’s i kombination med hans breda kontaktnät är värdefullt för FRISQ’s fortsatta expansion. Göran Hägglund som har djupgående kunskap om vårdens utmaningar, potential och utvecklingsbehov kommer att bistå FRISQ med att göra Sverige till ett internationellt showcase. Vid årsstämman omvaldes samtidigt Mats Lindstrand (ordförande), Per-Egon Johansson, Åke Hallman och Anna Frick. Karina Tellinger lämnade styrelsen på egen begäran till följd av andra engagemang.
 • Under det andra kvartalet påbörjades implementationen av FRISQ Care på Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Rehab Center. Representanter från de båda vårdgivarna arbetar nu tillsammans med FRISQ’s implementationsteam med att kartlägga och digitalisera flera vårdprocesser. Samarbetet inleddes med att kartlägga rehabiliteringsprocessen vid psykisk ohälsa och att digitalisera denna. I det tredje kvartalet är målsättningen att använda FRISQ Care i skarp drift hos de båda vårdgivarna.
 • Arbetet med att kartlägga och implementera FRISQ Care hos WeMind Psykiatri fortsatte under det andra kvartalet. Som ett första steg i samarbetet ska vårdplaner inom ångest och depression i WeMinds verksamhet i Stockholm digitaliseras. I processerna kring KBT-behandling av t ex PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och depression spelar patientdelen av FRISQ Care en central roll. I KBT-behandlingarna ingår ett större antal hemuppgifter och evidensbaserade instrument samt enkäter. Stora delar av dessa uppgifter kommer patienten nu kunna utföra med hjälp av FRISQ Care, något som ersätter den tidigare betydligt mer krävande manuella hanteringen.
 • Arbetet med att integrera och ansluta FRISQ Care mot journalsystemet CGM J4 kunde slutföras under det andra kvartalet. Detta innebär att journaluppgifter nu kan dokumenteras från FRISQ Care till CGM J4. Integration samt anslutning mot TakeCare förväntas kunna slutföras inom en snar framtid. Genom integration mellan FRISQ Care och TakeCare öppnas en möjlig användning av FRISQ Care upp för över 40 000 TakeCare användare, bara i Stockholm.
 • Under årets Vitalismässa i Göteborg den 24-26 april gav FRISQ en demonstration av FRISQ Care och kunde tydligt påvisa hur tjänsten förbättrar informationsutbytet och ökar patientengagemanget i sammanhängande vårdkedjor. Under mässan nominerades även FRISQ Care som en av tre finalister till eHealth Award. Detta pris delas ut till innovativa digitala bolag som arbetar med att effektivisera och rationalisera vårdprocesser. Nomineringen är en kvittens på den viktiga roll som FRISQ kan spela i den nya digitala vårdkedjan.
 • FRISQ har inlett ett samarbete kring en klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) som innebär att tjänsten FRISQ Care kommer att användas i kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är en så kallad randomiserad klinisk studie som syftar till att i framtiden på bred front kunna implementera FRISQ’s digitala lösningar i sjukvården. Det är första gången som FRISQ Care används i forskningssyfte. Utöver patientstöd kommer FRISQ Care också användas som forskningsdatabas.
 • Under det andra kvartalet sattes även FRISQ Care i skarp drift för kunden SOS Internationals räkning. Både vårdpersonal och patienter har nu tillgång till tjänsten. Tidigare under 2018 tecknade FRISQ avtal med SOS International och Länsförsäkringar vilket innebär att SOS kommer att använda och utvärdera FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa för Länsförsäkringars kunder.
 • Inom ramen för FRISQ’s avtal med Apoteksgruppen har dialoger med ett mindre antal apotek och vårdcentraler initierats. Både apoteken och vårdcentralerna ser möjligheter att skapa gemensamma digitala planer beträffande patienter med kroniska sjukdomar. Exempel på målgrupper är lungsjuka patienter (KOL) och patienter med diabetes, dvs stora patientgrupper med sjukdomar där långtidsbehandling med läkemedel är en central komponent för hälsa. Förhoppningen är att pilotprojekt ska inledas inom en snar framtid.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Efter kvartalets utgång påkallade styrelseledamoten Åke Hallman och före detta vice VD Klas Arvidsson aktieteckning av samtliga sina teckningsoptioner i FRISQ AB varvid FRISQ AB emitterade 110 nya aktier. I enlighet med avtal om andelsbyte med optionsinnehavarna har FRISQ Holding AB med stöd av tidigare meddelat bemyndigande emitterat 495 915 nya aktier och använt dessa som vederlag vid förvärvet av aktierna i FRISQ AB så att bolaget förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding AB. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 24 795,75 kr till 1 010 910,10 kr och en utspädning uppgående till 2,5%. I samband härmed har styrelsen fattat beslut om makulering av teckningsoptionsprogrammet 2016:1 innefattande emission av 495 915 nya aktier. Optionsprogrammet tillkom för att säkerställa förpliktelsen men styrelsen anser att det är lämpligare att nyemittera aktier med stöd av meddelat bemyndigande. Potentiell utspädningseffekt för återstående optionsprogram avseende anställda (2016:2, 2016:3 och 2018:1) utgör ca 11,7% av aktiekapitalet och antalet röster.
 • Tidigare har ansökan inlämnats till bolagsverket om att fusionera FRISQ Care AB och FRISQ AB, varvid FRISQ Care AB kommer att uppgå i FRISQ AB. Styrelsen har gjort bedömningen att fusionen kommer att medföra minskade kostnader och effektivare administration i koncernen. Bolagsverket har per den 21 augusti 2018 fattat beslut om att lämna tillstånd för fullbordande av fusionen som förväntas vara fullbordad under det andra halvåret 2018.

VD Martin Irding kommenterar det andra kvartalet

Stark efterfrågan

Vi får löpande mycket god respons på FRISQ’s kärnprodukt, dvs vårdplanstjänsten FRISQ Care, från olika aktörer i skilda delar av vårdkedjan. Vi är övertygade om att FRISQ har en viktig roll att fylla inom den nya digitaliserade vården framöver och får detta bekräftat gång på gång. Under det andra kvartalet fortsatte det fokuserade arbetet i ledningsgruppen med att kommersialisera FRISQ’s tjänster, samtidigt som fler steg mot internationell expansion togs.

Kapitaltillskott

I maj genomfördes en nyemission som tillförde FRISQ 53 Mkr före emissionskostnader. Vi avser bl a att använda emissionslikviden till att fortsätta förberedelserna för att kunna expandera FRISQ’s verksamhet utanför Sverige och för att möjliggöra etablering av nya strategiska partnerskap. Samtidigt kommer vi att förstärka FRISQ’s organisation inom marknadsföring, försäljning och utveckling. Dessa åtgärder är en förutsättning för att bibehålla det försprång som FRISQ har gentemot konkurrensen. Framöver kommer vi även intensifiera arbetet för att synas mer i affärs- och dagspressen.

Väsentliga avtal

Under det andra kvartalet tecknades avtal om digitala vårdplaner och patientinvolvering mellan FRISQ, Sophiahemmet vårdcentral, Sophiahemmet Rehab Center (SRC) och CompuGroup Medical (CGM). Projektet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer att använda FRISQ Care tillsammans med CGM’s journalsystem CGM J4 och CGM TakeCare. FRISQ möjliggör därmed att två enheter, Sophiahemmets vårdcentral och SRC, som i dagsläget har helt olika journalsystem får en gemensam vårdplanslösning. Projektet är inte bara unikt, det ger även god visibilitet av FRISQ Care mot alla vårdgivare i hela Stockholms läns landsting (SLL). Om samarbetet faller väl ut öppnar det på sikt upp för 40 000 potentiella användare av FRISQ Care som redan idag använder TakeCare som journalsystem.  

Första kliniska studien

FRISQ har också inlett ett samarbete kring en klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) där FRISQ Care kommer att användas i kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är en så kallad randomiserad klinisk studie som syftar till att i framtiden på bred front kunna implementera FRISQ’s digitala lösningar i sjukvården. Just denna studie är särskilt spännande eftersom det är den första kliniska studien som FRISQ är delaktig i och där FRISQ Care används i forskningssyfte.

Förstärkt organisation

Den 2 maj 2018 fick jag förmånen att få välkomna Gustaf Storm till FRISQ och till koncernens ledningsgrupp. Gustaf är legitimerad läkare och har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef för Capio Sverige. Gustaf kommer i sin roll som FRISQ’s implementationschef bl a ansvara för implementeringen av FRISQ Care framöver. Genom Gustafs gedigna erfarenhet kommer detta viktiga arbete kunna accelereras framöver. I alla de sammanhang där FRISQ Care implementeras utvecklar FRISQ nya erfarenheter av hur tjänsten FRISQ Care på bästa sätt kan komma kunderna och patienterna till gagn. Vår målsättning framöver är att kunden själv snabbt ska kunna ta ägarskap över konfigureringen av FRISQ Care i relation till verksamhetens journalsystem. Därmed får kunden själv full kontroll över sin verksamhetsutveckling, samtidigt som den resursintensiva och specifika insatsen FRISQ behöver göra i samband med implementationen kan begränsas.

Framåtblick

En hög prioritet framöver kommer vara att bygga och förstärka FRISQ’s organisation, inte minst inom försäljning och marknadsföring för att vi bättre ska kunna möta efterfrågan och ta tillvara de affärsmöjligheter som vi identifierat. Under de närmaste månaderna kommer också arbetet i FRISQ’s ledning med att tydliggöra koncernens strategi intensifieras så att FRISQ’s stora marknadspotential, men även de utmaningar som koncernen står inför enklare och på ett mer underbyggt sätt kan illustreras och hanteras. Vi kommer under kommande kvartal även succesivt öka vår externa exponering och mer explicit och tydligt kommunicera FRISQ’s unikitet. Detta tror vi är viktigt för att skapa långsiktigt förtroende i dialogen med de olika aktörerna i vårdkedjan och med investerarna. Med ett starkt team står FRISQ väl rustat för att ta nästa steg och börja växa både inom Sverige och globalt. FRISQ’s resa har bara börjat!

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018
Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet: 21 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET. FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på investor.nosamed.com

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. Läs mer på www.frisq.se. Bolaget är sedan 2016 listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).