Delårsrapport andra kvartalet 2017

Januari – juni 2017

Finansiell utveckling andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,7 Mkr (-6,5)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,4)
 • Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 2,6 Mkr (1,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (-9,6)
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 205,5 Mkr (178,1)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 69,4 Mkr (53,9)

Finansiell utveckling januari – juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,1 Mkr (0)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14,9 Mkr (-11,4)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,7 kr (-0,6)
 • Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 8,3 Mkr (3,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,7 Mkr (-13,5)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • FRISQ ökade fokus på kommersialisering och utveckling och förstärkte ledningsgruppen med två personer; Susanna Sjödin med ansvar för kommunikation och Hannes Palm med ansvar för affärsutveckling och affärsområde Privat. För att ytterligare öka tempot inom utveckling har Casper Winsnes från Chorus erhållit ansvar för att leda och utveckla nästa generations FRISQ-tjänster, och han kommer framöver att arbeta nära den nya ledningsgruppen.
 • Under kvartalet har vi i pilotstudier framgångsrikt utvecklat och testat konceptet för FRISQ:s vårdgivartjänst FRISQ Care. Detta banar väg för vår lansering av FRISQ generation två i oktober.
 • Intäktsgeneringen har kommit igång under juni månad, om än i blygsam skala, och en attraktiv pipeline av potentiella institutionella kunder har etablerats, främst inom affärsområdet FRISQ Care.
 • FRISQ stärkte organisationen med tre nya medarbetare, inom kommunikation, utveckling och ekonomi.
 • FRISQ lanserade sin andra och tredje patientorganisations-app tillsammans med Astma- och allergiförbundet respektive Blodcancerförbundet. Appen Astma och allergi riktar sig till landets tre miljoner astmatiker och allergiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem. Appen Blodcancerstödet är en app för alla som drabbats av, eller har närstående, som lever med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Dessa tjänster hjälper oss att bygga en bred användarbas i vår viktigaste målgrupp (dvs personer med relativt stort vårdbehov och ofta dyra, svårtillgängliga mediciner).
 • FRISQ arrangerade ett välbesökt seminarium i Stockholm för att diskutera nyttan med personcentrerade tjänster och demonstrera FRISQ Care. Mottagandet var mycket positivt och intresset för sammarbeten stort.
 • Mikael Svensson valde att lämna ledningsgruppen och sin roll som ansvarig för affärsområde Vård för att återgå till en roll som konsult i egen regi.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • FRISQ anordnade ett välbesökt seminarium i Almedalen, som fick stor uppmärksamhet och positiv respons från besökare. I samband med det presenterade FRISQ mer information om nästa generations FRISQ-tjänster och specifikt en inblick i FRISQ Care.

VD Martin Irding kommenterar kvartalet

Kära aktieägare,

Halva året har nu gått och för oss fortsätter arbetet i högt tempo. Vårt bolag har gjort en resa under senaste 12 månaderna som till viss del förändrat vår produkt och vårt bolag.

FRISQ Privat – Vår första generation tjänster

Vår första generation FRISQ-tjänster möjliggör för patienter att ha koll på familjens recept och beställa läkemedel. Tjänsten lanserades i vintras och har vidareutvecklats under våren. Vi har även lanserat tre appar tillsammans med betydande patientorganisationer som riktar sig till kroniska patientgrupper med information och tjänster som är skräddarsydda just för dem. I höst lanserar vi även FrisqVet tillsammans med Veterinärförbundet, en ny e-receptlösning för veterinärer som ökar tillgängligheten på djurläkemedel och skapar digitala kommunikationsmöjligheter mellan djurägare och veterinärer.

Våra Privat-applikationer, inklusive patientföreningsapparna, har varit en bra start för att säkerställa en säker patientplattform, med fungerande integrationer mot apoteken och användarvänliga gränssnitt. Det är också en viktig ingång för att bygga en användarbas i patientgrupper inom kroniska sjukdomar. Dessa patienter, med kontinuerliga vårdbehov, dyra och ofta svårtillgängliga mediciner samt en vilja att bli mer engagerade i sin egen vård, är vår viktigaste målgrupp som gynnas mest av våra tjänster.

FRISQ Care – förvärvet som tog oss vidare

I mars slutförde vi förvärvet av den plattform som är grunden i det vi kallar FRISQ Care. Förvärvet öppnade helt nya möjligheter och flyttade oss flera kliv framåt på resan mot ett unikt verktyg för patientcentrerad vård. Nu kan vi förverkliga de vård- och forskningsverktyg som vi hela tiden strävat efter att kunna erbjuda.

FRISQ Privat och FRISQ Care blir ett FRISQ

Vi jobbar nu intensivt för att vidareutveckla och färdigställa den förvärvade plattformen samt integrera den med våra tidigare tjänster inom FRISQ Privat. Målsättningen är att skapa ett gemensamt, helintegrerat verktyg för patienter och vårdgivare. FRISQ Privat och FRISQ Care ska bli ett FRISQ.

Med FRISQ:s nya system kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att sömlöst planera, kommunicera och dokumentera vård – i realtid – med patienten och integrerat mot nuvarande journalsystem. FRISQ blir även en utmärkt plattform för att samla in data till forskningsstudier och för att följa upp t ex läkemedelsanvändning.

Samtidigt kan patienten, från sin mobiltelefon eller andra devices, dela hälsovärden direkt med vården, läsa sin journal, koordinera sin vård samt beställa hem hela familjens recept direkt hem till dörren. Detta är särskilt värdefullt för patienter som genomgår behandling eller lider av en kronisk sjukdom, men det kan också användas som en fristående applikation för personer utan regelbunden vårdkontakt.

FRISQ är framtidens verktyg

Vi vet att detta är framtiden. Hälso- och sjukvården ligger efter vad gäller digitalisering, men det är just digitalisering som krävs för att få effektivare processer och klara de demografiska och ekonomiska utmaningar vården står inför. FRISQ är det digitala verktyg som möjliggör den förändringen och som bjuder in patienten att delta i sin vård. Vi har haft flera möten och samtal med representanter inom detta område som på ett övertygade sätt bekräftat att FRISQ:s system löser många problem och skapar stora värden. I Almedalen fick vi ytterligare ett bevis på detta då intresset för vårt seminarium var stort och responsen fantastisk.

Lansering och kommersialisering nästa steg

Nu ska vi få ut nästa generations tjänster på marknaden. Vi är en bra bit på väg. Vårt koncept har testats och utvecklats under sommaren och officiell lansering av FRISQ generation två är planerad till den 17 oktober 2017. Strax efter årsskiftet ska produkten vara fullt integrerad med relevanta system och körbar över hela Sverige och internationellt.

Målsättningen för hösten är att få igång piloter hos såväl offentliga som privata vårdgivare runt om i Sverige för att testa hur FRISQ fungerar i verkligheten. Flera samarbeten är redan igång. Vi vill också lansera verktyget inom kliniska studier och ”real world studies”, där potentialen är stor, inte minst för att bredda vårt kunderbjudande och möjliggöra en snabbare internationell expansion. För att lyckas har vi stärkt upp vår ledningsgrupp så att fokus på utveckling och kommersialisering blir än större.

Affärsmodellen tar form

Med nya FRISQ justeras affärsmodellen något. För FRISQ:s privatapplikationer har apoteken initialt varit huvudsaklig intäktskälla, som drivs av antalet transaktioner och användare. Med FRISQ generation 2 kommer intäktsströmmar från vårdgivare och life science-företag att spela en allt viktigare roll. För dessa kunder är prismodellen i huvudsak licensbaserad med tillägg för ytterligare tjänster och konfiguration. Här är det främst antalet professionella användare och komplexiteten i produkten som påverkar intäktsgenereringen.

Den justerade modellen förväntas på sikt även öka apoteksintäkterna då användning inom vården blir en viktig rekryteringsmotor för att fler patienter ska använda FRISQ. Samtidigt minskar nödvändigheten att snabbt integrera fler apotekskedjor. Genom Apotea har vi en nationellt heltäckande och innovativ partner och skapar, i kombination med våra nya tjänster, stort värde för användaren.

Vår nya generation FRISQ-tjänster är komplexa och erbjuder något som inte finns på marknaden idag. Mer information om tjänsterna och de behov vi möter hittar ni i presentationen som finns publicerad på frisqholding.se. Där hittar ni information om vårt seminarium i Almedalen och få kontinuerliga uppdateringarna om vad som händer. Och håll ögonen öppna inför vår lansering den 17 oktober!

Jag hoppas ni fortsätter att följa oss, för resan har bara börjat!

Martin Irding

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016.

Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, investor.nosamed.com 

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3: 15 november 2017

Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida investor.nosamed.com samma dag som de publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se

Magdalena Stenbäck, CFO, magdalena.stenback@frisq.se